úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
 

 

 Kostol Sv. Anny


Výzva na predkladanie ponúk.

Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou
zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Lontov
Sídlo: Lontov 67, 935 75 Ipeľský Sokolec
Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Kuczman, starosta
IČO: 00587541
DIČ: 2021020859
Tel.: 036 / 778 72 10
E-mail: obeclontov@slovanet.sk
Internetová stránka: www.lontov.sk

Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Guričan
Adresa: Veľká Hradná 147, 913 24 Veľká Hradná
Tel. číslo: 0903 270 570
e-mail: gurican@supcon.sk

2. Názov predmetu zákazky: Zberný dvor v obci Lontov

3. Opis predmetu zákazky:
Zberný dvor bude slúžiť ako zberné miesto pre BRO a DSO na dočasné uskladnenie odpadu v oceľových kontajneroch pre región obce s prevádzkou v stanovených pravidelných časových intervaloch určených prevádzkovým poriadkom. Stojiská budú slúžiť pre zvoz zozbieraného zmesového komunálneho odpadu na 3 stojiskách zberných nádob.

Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV:
45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu

Rozsah stavebných prác je daný výkazmi výmer, technickou správou a výkresmi, ktoré zašleme uchádzačovi elektronicky na požiadanie. Požiadať o prílohy je možné mailom u kontaktnej osoby na adrese: gurican@supcon.sk.
Ak je vo výkazoch výmer odvolávka na konkrétny výrobok môže uchádzač použiť ekvivalent výrobku, teda v prípade, že sú v priloženom výkaze výmer uvádzané obchodné názvy, typy a výrobcovia materiálov a tovarov, uchádzač v ponuke nie je viazaný použitím uvedených materiálov, je však viazaný použitím ekvivalentných, porovnateľných, kvalitatívne a parametrovo obdobných materiálov. V súťažnej ponuke navrhnuté materiály musia minimálne spĺňať parametre a kvalitu materiálov uvedených vo výkaze výmer. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku pre nesplnenie podmienok verejného obstarávateľa, ak v ponuke navrhnuté ekvivalentné materiály, tovary nebudú mať minimálne kvalitatívne a technické parametre na úrovni materiálov uvedených vo výkaze výmer. Použitie ekvivalentných materiálov či tovarov v ponuke uchádzač jasne vyznačí uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom pôvodne požadovaného výrobku – materiálu alebo tovaru v predloženom výkaze výmer.

4. Miesto a lehota plnenia zmluvy:
Miesto: Lontov
Lehota: do 60 dní od prevzatia staveniska

5. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 61 059,89 € bez DPH

7. Predkladanie ponúk: Lehota do 20.04.2017 do 12.00 h.
Ponuky (doklady podľa bodu 9 v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie) je potrebné do uvedenej lehoty doručiť poštou, alebo osobne na adresu kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Guričan
Adresa: Veľká Hradná 147, 913 24 Veľká Hradná

Verejný obstarávateľ odporúča označiť obálku s ponukou nápisom: „VO Zberný dvor“.

8. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov poskytnutých v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Kód výzvy: OPLZ – PO6 – SC611 - 2017- 1.

9. Obsah ponuky:
a) Identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, IČO, kontaktné údaje uchádzača), vypracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
b) Referencie – potvrdenie/a odberateľov o uskutočnení prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote 61 000,00 € bez DPH za jednu zákazku, uskutočnené v období predchádzajúcich piatich rokov, počítanom spätne od lehoty na predkladanie ponúk,
c) Návrh na plnenie kritérií – vypracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
d) Vyplnené výkazy výmer podľa prílohy č. 2, 3 a 4 tejto výzvy
e) Návrh zmluvy podľa prílohy č. 5 tejto výzvy doplnený o údaje z ponuky a podpísaný uchádzačom
f) Čestné prehlásenie podľa prílohy č. 6 tejto výzvy
g) Čestné prehlásenie podľa prílohy č. 7 tejto výzvy
h) Doklad, ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
- výpis z OR SR, alebo ŽR SR postačuje kópia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
1. Cena za celý predmet zákazky s DPH v EUR 80%
(pri neplatiteľoch DPH bude hodnotená cena celkom).

Uchádzač v návrhu na plnenie kritériá cena podľa prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu, zodpovedajúcu súčtu cien z vyplnených výkazov výmer (príloha č. 2, 3 a 4).

2. Termín dodávky 20%

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý získa najviac bodov.
Body budú pridelené nasledovne:
80 bodov uchádzačovi, ktorý ponúkne a uvedie v dokumente „Splnenie kritérií uchádzačom“ najnižšiu celkovú cenu. Ďalším ponukám pri hodnotení kritéria „Cena v eurách bez DPH“ budú body pridelené nasledovne: Najnižšia cena / cena príslušného uchádzača x 80 = počet bodov zaokrúhliť na 2 desatinné miesta od 5 nahor.
20 bodov uchádzačovi, ktorý uvedie v dokumente „Splnenie kritérií uchádzačom“ najkratší termín lehoty realizácie diela v dňoch odo dňa odovzdania staveniska do dňa odovzdania hotového diela.
Ďalším ponukám pri hodnotení kritéria „Lehota realizácie v dňoch“ budú body pridelené nasledovne:
Najkratšia lehota realizácie / Lehota realizácie príslušného uchádzača x 20 = počet bodov zaokrúhliť na 2 desatinné miesta od 5 nahor
V prípade rovnosti bodov sa uchádzačom, ktorí ich dosiahli, pridelí rovnaké poradie.
V prípade rovnosti bodov uchádzačov na prvých miestach o víťazovi rozhodne nižšia cena.

11. Lehota viazanosti ponuky: do 31.12.2017

12. Otváranie obálok s ponukami:
Termín otvárania: 20.04.2017 o 15:00 hod
Miesto otvárania: Veľká Hradná 147, 913 24 Veľká Hradná

13. Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Návrh zmluvy o dielo je uvedený ako príloha č. 5. Úspešný uchádzač musí akceptovať návrh zmluvy ako je uvedený v prílohe.
14. Sociálny aspekt
Pri procese výberu dodávateľa stavebných prác bude zohľadnený sociálny aspekt.
• podpora dôstojnej práce:
- dodržiavanie základných pracovných noriem,
- zdravie a bezpečnosť v zamestnaní (Dodržiavanie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pracovníkov pracujúcich na
zhotovení diela bude obsiahnuté v dodávateľskej zmluve.),
- rovnosť pohlaví a nediskriminácia,
- prístup k základnej sociálnej ochrane.
• podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv:
- dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania,
- dodržiavanie zákonov o zdraví a bezpečnosti
- boj proti diskriminácií na akomkoľvek základe/vek, zdravotné postihnutie, rasa, atď.,
• podpora zjednodušenia prístupu a návrhu pre všetkých:
- zabezpečenie prístupu osobám so zdravotným postihnutím,
- zabezpečenie prístupu pre všetkých používateľov.

15. Zásady zeleného verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že sa pri verejnom obstarávaní zákazky bude riadiť zásadami zeleného verejného obstarávania ako sú uvedené v metodickej príručke „Zelené verejné obstarávanie“ ktorú vydala Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva

16. Ďalšie informácie
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie ďalších dokladov, preukazujúcich spôsobilosť uchádzača uskutočňovať predmet zákazky.
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
- Každý uchádzač musí akceptovať, ako je uvedené v návrhu zmluvy, že sa zaväzuje na dobu realizácie stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne 1 osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) je dlhodobo nezamestnaná v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Lontov, dňa 10.04.2017
Mgr. Štefan Kuczman
Starosta obce
Prílohy:
1) Návrh na plnenie kritérií
2) Výkaz výmer Rekapitulácia
3) Výkaz výmer Zberný dvor Lontov
4) Výkaz výmer Zberný dvor Lontov, 3xstojisko
5) Návrh zmluvy
6) Čestné prehlásenie- Zelené verejné obstarávanie
7) Čestné prehlásenie - štatutári
8) Technická správa a výkresy

Aktuality
Informácie.
Informácie o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku nájdete v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.
2017-08-17
 


obec
• základné informácie
• história obce
• pamiatky obce
• osobnosti obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
• články
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola • dom sociánych služieb • fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk