úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
 

 

 Kostol Sv. Anny


Aktuality
Osemnáste riadne zasadnutie Obecného zasupiteľstva v Lontove.
P o z v a n i eV zmysle § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(v platnom znení) z v o l á v a m osemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove na deň

28. septembra 2017 (štvrtok) na 16.00 hod.,

ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu.


P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Interpelácia poslancov
4. Návrh rozpočtu obce Lontov na roky 2018 - 2020
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
5. Úprava schváleného rozpočtu obce v rámci jednotlivých oddielov a kapitol na rok 2017
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
7. Schválenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie hospodárskych prostriedkov
k 31. 12. 2017
8. D i s k u s i a
9. Návrh na uznesenie
10. ZáverMgr. Štefan Kuczman
2017-12-11
Zoznam daňových dlžníkov
Zoznam daňových dlžníkov najdete v sekcii Zverejňovanie - Informácie.
2017-10-13
Informácie o projekte Zberný dvor Lontov.
Informácie o projekte Zberný dvor Lontov nájdete v sekcii ZVEREJŇOVANIE.
2017-09-14
 


obec
• základné informácie
• história obce
• pamiatky obce
• osobnosti obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
• články
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola • dom sociánych služieb • fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk