úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
Aktuality
Zoznam aktualít

16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove.

P o z v a n i eV zmysle § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(v platnom znení) z v o l á v a m šestnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove na deň

20. júna 2017 (utorok) na 16.00 hod.,

ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu.


P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Informácie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu náhradníka,
zmeny v zložení komisie kultúry a športu a v komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a ochrany verejného poriadku
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
4. Interpelácia poslancov
5. Schválenie záverečného účtu obce Lontov za rok 2016
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
- výročná správa obce Lontov za rok 2015
- správa o vykonanej inventarizácie hospodárskych prostriedkov k 31. 12. 2016
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
7. D i s k u s i a
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


Mgr. Štefan Kuczman


2017-06-13

 obec
• základné informácie
• história obce
• pamiatky obce
• osobnosti obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
• články
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola • dom sociánych služieb • fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk